GÜNCEL HABERLER / 6455 Kanunla Türk Ticaret Kanununda Yapılan Düzenleme ve Değişiklikler

 

6455 KANUNLA TÜRK TİCARET KANUNUNDA

YAPILAN DÜZENLEME VE DEĞİŞİKLİKLER

6455 sayılı Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’nun bazı maddeleri değiştirildi. 6455 sayılı Kanun 11 Nisan 2013 tarih ve  28615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Değişiklik Yapılan ve Meslek mensupları için Önem arz eden Konular

 

 

Değişikliklere İlişkin Açıklamalar

 

Madde 64 - Defter tutma yükümlülüğü

 

Madde 359 - Yönetim Kurulu / Atama ve seçim, Üyelerin sayısı ve nitelikleri

 

Madde 397 – Denetleme /Genel olarak

Madde 400 - Denetçi olabilecekler

 

Madde 635 - Denetçi

6455 KANUNLA MESLEK MENSUPLARI İÇİN GELEN SORUMLULUK VE YENİ CEZAİ YAPTIRIM

6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ayrıca 3568 Sayılı Kanun kapsamında mesleki faaliyette bulunanlar için 213 sayılı VUK Kanunu’nun bazı maddeleri değiştirildi.

Değişiklik Yapılan ve Meslek mensupları için Önem arz eden Madde

 

MADDE 1 – 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 153 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

 

Teminat uygulaması

 

………………359 uncu maddede yer alan sahte belge düzenleme fiilini işledikleri vergi incelemesine yetkili olanlarca mükellef hakkında yapılan inceleme neticesinde düzenlenen raporla tespit edilenlerden ……………

 

3568 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan meslek mensuplarından bu maddenin birinci fıkrasında sayılan haller dolayısıyla mükellefiyeti terkin edilenlerin bu fiillerine iştirak ettiği inceleme raporuyla tespit edilenler ve bu durumu kesinleşenler hakkında üç yıl süreyle geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır. Bu cezanın uygulanmasında 3568 sayılı Kanunda yer alan usuller tatbik edilir. Sürenin sonunda, meslek mensubunun tekrar faaliyete başlamak istemesi halinde kendisinden bir ay içinde 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan nev’iden 75.000 Türk Lirasından ve düzenlenmiş olan sahte belgelerde yer alan toplam tutarın % 10’undan az olmamak üzere yazıyla teminat istenir. Verilen sürede teminatın gösterilmemesi halinde dördüncü fıkranın ilgili hükmüne göre işlem yapılır.

3568 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan meslek mensuplarından dördüncü fıkrada sayılan fiile iştirak ettiği inceleme raporu ile tespit edilen ve bu durumu kesinleşenlerden beşinci fıkrada yer verilen esaslar dahilinde teminat istenir. Verilen sürede teminatın gösterilmemesi halinde dördüncü fıkranın ilgili hükmüne göre işlem yapılır.

Beşinci ve altıncı fıkralarda belirtilen hallerde, teminat alınmasını takip eden takvim yılının başından itibaren beş yıl içinde mezkûr fıkralarda yer alan fiillerin işlendiğinin veya bu fiillere iştirak edildiğinin tespit edilmemiş olması halinde alınmış olan teminat başkaca vergi borcu bulunmaması durumunda meslek mensubuna iade edilir. Söz konusu fiillerin işlendiğinin veya bunlara iştirak edildiğinin tespit edilmesi halinde, fiil beşinci fıkra kapsamında ise meslek mensubu hakkında meslekten çıkarma cezası uygulanır. Bu cezanın uygulanmasında 3568 sayılı Kanunda yer alan usuller tatbik edilir. Fiil altıncı fıkra kapsamında ise mezkûr fıkra uyarınca işlem tesis edilir. 

 

Mustafa Bahadır ALTAŞ

SM. Mali Müşavir

mba444@mynet.com

3w İnternet Teknolojileri