GÜNCEL HABERLER / 2013 YILI İÇİN TASDİK EDİLECEK TİCARİ DEFTERLER

 

2013 YILI İÇİN TASDİK EDİLECEK TİCARİ DEFTERLER

 

Ticaret erbaplarının gerçekleştirmiş oldukları ticari iş ve işlemlerin hem ticaret mevzuatı hemde vergi mevzuatı gereğince kayıt altına almaları yasal bir zorunluluktur. Bir yılın bittiği (Hesap Dönemi Sonu) ve yeni bir yılın başlangıcı olan bu günlerde, (Hesap Dönemi Başlangıcı) 2013 yılı için yasal olarak tutulması ve tasdiki zorunlu bulunan ticari defterlerden hangilerinin ne zaman ve ne şekilde tasdik edileceğinin 01 Temmuz 2012 tarihinde uygulamaya giren 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre yeniden değerlendirilmesi işlemlerin buna göre gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bildiği gibi Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirmiş olduğu yeniliklerden birisi de ticari defterler konusu ile ilgili hükümleridir. 1 Temmuz 2012 tarihinde uygulamaya giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre defterler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulacaktır denilse de TTK ile VUK göre tutulacak ve tasdik edilecek defterlerde farklılıklar bulunmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre (Gelir/Kurumlar Vergisi Mükellefleri için)  tutulması ve tasdik ettirilmesi zorunlu defterler

Bilânço Esasına Göre Tutulacak Defterler;

a.Yevmiye Defteri

b.Defteri Kebir (VUK hükümlerine göre tasdiki zorunlu olmayıp, tutulması zorunludur.)

c.Envanter ve Bilânço defteri

d.Damga vergisi Defteri (488 sayılı kanun 20 no.lu DV. Genel Tebliği A.Ş için zorunlu LTD için ihtiyari)   

İşletme esasına göre tutulacak defter;  İşletme Defteri

Serbest meslek erbabının tutacağı defter; Serbest Meslek Kazanç Defteri

Ayrıca 213 sayılı Vergi Usul Kanununu hükümlerine göre öngörülen hallerde ihtiyaç duyulması halinde İmalat defteri, kombine imalatta imalat defteri, bitim işleri defteri, yabancı nakliyat kurumlarının hâsılat defteri, ambar defteri ve çiftçi işletme defteri tutulması gereken diğer defterlerdir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa (Madde 64) göre tutulması ve tasdik ettirilmesi zorunlu defterler

a.Yevmiye Defteri

b.Defteri Kebir

c.Envanter Defteri

d.Pay Defteri

e.Anonim Şirketler için Yönetim Kurulu Karar Defteri / Ltd Şirketler İçin Müdürler Kurulu Karar Defteri

f.Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

Defterlerin Tasdik zamanı; VUK Md.221 hükümleri ve TTK’nu MD.64 hükümlerine göre:

Faaliyetine devam etmekte olanlar ve özel hesap dönemine tabii olmayanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, yani özel hesap dönemine tabii olanlar defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;

Yeni bir mükellefiyet tesis ettirenler (işe başlama)  sınıf değiştirenler, mükellefiyete girme tarihinden önce ayrıca tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce tasdik işlemlerini yaptırmak zorundadırlar.

TTK 64/3. Maddesine göre; Pay defteri ile Genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

Ara Tasdik;  VUK Kanununa göre (Madde 222) Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.

Yeni TTK ya göre Defterlerin ara tasdiki yoktur. (Bu konuda yayımlanacak ortak Tebliğin beklenmesinde yarar vardır. Madde 64/3)

Kapanış Tasdiki; Yeni TTK göre Kapanış Tasdiki (Madde 64/5) Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna (Normal Hesap dönemleri için 31/Mart) kadar notere aracılığı ile yaptırılması gerekmektedir.

 

Mustafa Bahadır ALTAŞ

SM.Mali Müşavir

 

Not: Bu yazı Malatya Bakış gazetesinin 23.11.2012 tarihli ekonomi sayfasında yayınlanmıştır.

3w İnternet Teknolojileri